Повлашћена станарска паркинг картица

 

Паркинг картица за физичка лица која у личној карти имају пријављено пребивалиште у улици у којој ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, важи за паркиралишта у околини места пребивалишта.

Ко остварује право на ову картицу?
Физичка лица која у личној карти имају пријављено пребивалиште у улици у којој ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, за возило у личној својини.

На којим паркиралиштима важи?
Паркиралишта у оквиру дефинисаног „станарског” блока у којем корисник има пребивалиште. Мапу са дефинисаним „станарским” блоковима можете погледати овде.


Колико кошта?
130,00 динара месечно односно 1.560,00 динара на годишњем нивоу.

Рок плаћања:
Плаћање - одмах. Може се куповати и за период краћи од годину дана.

Начини плаћања:
Готовина, све врсте платних картица, чекови.

Потребна документација:
Лична карта и саобраћајна дозвола.

Где се може купити?
На нашој благајни у Улици Филипа Вишњића 47, радним данима и суботом, од 8-20 часова.

Активирана је и нова услуга за кориснике, под називом еППК (Електронска Повлашћена Паркинг Карта). Кликом на следећи ЛИНК можете да поднесете Захтев за куповину повлашћене паркинг карте за станаре, без одласка на Благајну.

Контакт телефони за све додатне информације:
021/472-41-40

Повлашћена паркинг картица за правна лица и предузетнике

 

Паркинг картица за правна лица и предузетнике који су корисници пословног простора у улици у којој ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату. Важи за паркиралишта најближа пословном простору.

Ко може да купи?
Правна лица и предузетници који су корисници пословног простора у улици у којој ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, предузетници - за једно возило, правна лица - за два возила.

На којим паркиралиштима важи?
Паркиралишта у оквиру дефинисаног блока у којем се налази пословни простор - дефинисано уговором. Мапу дефинисаних блокова можете погледати испод:

Колико кошта?
2.370,00 динара на месечном нивоу,
28.440,00 динара на годишњем нивоу.

Рок плаћања:
Плаћање - авансно. Може се куповати и за период краћи од годину дана.

Начини плаћања:
Жирално, на текући рачун ЈКП „Паркинг сервис” код "Eрсте банке" број: 340-33817-38.

Где се може купити?
У нашој Служби продаје у Улици Филипа Вишњића 47, радним данима од 8 до 14 часова.

Потребна документација:
1. Уколико сте предузетник - доказ да поседујете возило у власништву (саобраћајна дозвола); Уколио сте правно лице - доказ да је возило у власништву правног лица (саобраћајна дозвола).
2. Доказ да се ваш службени простор налази у зони паркирања што се доказује једним од следећих докумената: извод из регистра предузетника односно правних лица (АПР), извод из земљишњих књига о власништву над пословним простором, у суду оверен купопродајни уговор или уговор о закупу пословног простора.

Контакт телефони за све додатне информације:
021/48-72-115, 48-72-149

Захтев за куповину ове паркинг картице можете преузети овде

Златна паркинг картица за физичка лица

 

Месечна картица за коришћење свих паркиралишта и гаража на територији Новог Сада на којима ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, без временског ограничења задржавања.

Ко може да купи?
Сва физичка лица.

На којим паркиралиштима важи?
На свим паркиралиштима и у гаражама у Новом Саду на којима паркирање наплаћује ЈКП „Паркинг сервис”.

Колико кошта?
5.800,00 динара месечно.

Рок плаћања:
1. Ако се картица купује за један месец, плаћање - одмах.
2. Ако се картица купује за више месеци, са уговореним месечним плаћањем - први месец одмах, а остали до 7-ог у месецу за текући месец. У противном, картица постаје неважећа.
3. Постоји могућност уплате за више месеци унапред.

Начини плаћања:
Готовином, платним картицама (све врсте), чековима, административном забраном (прва уплата готовином, платном картицом или чековима) и
Вирмански, на текући рачун ЈКП „Паркинг сервис” код "НЛБ" банке број: 310-10095-95.

Где се може купити?
На нашој благајни у Улици Филипа Вишњића 47, свим радним данима и суботом од 8 до 20 часова.

Потребна документација:
Лична карта, саобраћајна дозвола.
Уколико се плаћа путем административне забране - попуњен и оверен образац административне забране (који се преузима на нашој благајни).

Контакт телефон за све додатне информације:
021/472 3 788 и 48 99 153
Захтев за куповину ове паркинг картице можете преузети овде

Златна паркинг картица за правна лица

 

Месечна картица за коришћење свих паркиралишта и гаража на територији Новог Сада на којима ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, без временског ограничења задржавања.

Ко може да купи?
Сва правна лица, без обзира на седиште и облик организовања.

На којим паркиралиштима важи?
На свим паркиралиштима и у гаражама у Новом Саду на којима паркирање наплаћује ЈКП „Паркинг сервис”.

Колико кошта?
5.800,00 динара месечно.

Рок плаћања:
1. Ако се картица купује за један месец, плаћање - авансно.
2. Ако се картица купује за више месеци, са уговореним месечним плаћањем - плаћа се по добијеном предрачуну, до 7-ог у месецу за текући месец. У противном, картица постаје неважећа.
3. Постоји могућност уплате за више месеци унапред, по добијеном предрачуну.

Начини плаћања:
Жирално, на текући рачун ЈКП „Паркинг сервис” код "Ерсте банке" број: 340-33817-38.

Где се може купити?
У нашој Служби за продају у Улици Филипа Вишњића 47, радним данима од 8 до 14 часова.

Потребна документација:
Допис са следећим подацима:
назив правног лица са адресом, ПИБ, лице овлашћено за заступање, контакт особа и контакт телефон, подаци о возилу за које се купује паркинг картица: марка возила и регистарска ознака.

Контакт телефон за све додатне информације:
021/48-72-115, 48-72-149

Захтев за куповину ове паркинг картице можете преузети овде