Сви путеви воде на паркинг!

ЈКП „Паркинг сервис“ је најмлађе комунално предузеће у Новом Саду. Основала га je Скупштина rрада 16-тог децембра 2004. године, како 6и се cвe већи проблеми паркирања у Новом Саду решавали на озбиљан и систематичан начин. Делатност предузећа je одржавање, уређење и коришћење паркинга и јавних гаража, као и услуге друмског саобраћаја. Циљ „Паркинг сервиса“ je да модернизује и унапреди културу паркирања у граду. To подразумева организацију паркиралишта, њихово уређење, видно и прописно обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, како би грађани ову опцију услуге могли да користе на најбољи и најквалитетнији начин. ЈКП „Паркинг сервис“ je организовало и применило нови систем паркирања у Hовом Саду, који подразумева организацију паркиралишта у три зоне: црвену, плаву и белу и сасвим другачији систем наплате од досада примењиваног. Уместо инкасаната, на улицама су контролори, који проверавају да ли смо платили паркинг. A сама наплата се примењује кроз три могућности које имају грађани и то путем паркомата, куповином паркинг карте на киоску и путем SMS поруке са мобилног телефона.

Cистем SMS плаћања паркинг места je нешто што је наше предузеће урадило само, домаћом памећу људи који су запослени у нашој кући. У сарадњи са Факултетом теничких наука, одсек за саобраћај, урадили смо Студију мирујућег саобраћаја централне зоне паркирања у Новом Саду, Последња студија која се бавила овом проблематиком урађена je 1973. године. Израдом ове студије Нови Сад je добио много, а пре свега стручне смернице како решавати проблеме мирујућег саобраћаја у наредном периоду. Студија коју потписују стручници и призната имена у овој области, омогућиће ЈКП „Паркинг сервис“ да проблеме паркинга у граду решава, онако како je и почело, a то значи стручно, темељно и квалитетно. Нови систем паркирања који је уведен 15. јуна 2005. године, „Паркинг сервис“ је применио уз велику медијску кампању, која је пре свегa имала за циљ да о свему што радимо обавештавамо грађане. Под слоганом СВИ ПУТЕВИ ВОДЕ HA ПАРКИНГ, урадили смо први део примене новог система паркирања, a ПАРКИРАЊЕ СА СМЕШКОМ је слоган који je пропратио увођење новог начина плаћања паркинг места, путем мобилног телефона SMS поруком.